fbpx

Algemene voorwaarden voor STERK BV

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van STERK BV met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Campinglaan 2 en ingeschreven in de K.B.O onder het nummer 0597.832.873 (Hierna: “STERK”).

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten verstrekt door STERK, waaronder maar niet uitsluitend 1-op-1 personal coaching en sportieve begeleiding. Elke inschrijving op en deelname aan voormelde coaching en sessies, houdt een aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden, zonder enig voorbehoud, door de deelnemer (hierna: Deelnemer) die verklaart daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de Deelnemer dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen van deze voorwaarden, afzonderlijk of gezamenlijk, een kennelijk onevenwicht schept in de overeenkomst tussen STERK en de Deelnemer.

Artikel 2. Lidmaatschap

2.1 STERK werkt met een lidmaatschap met beurten voor een bepaalde duur.

2.2 Indien de Deelnemer geen gebruik maakt van het recht op de services die deel uitmaken van de dienst waarvoor hij ingeschreven is, vervalt het traject en vindt geen restitutie van betaling plaats. In geval van overmacht geldt de regeling omschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien STERK, m.u.v. enige situatie van overmacht of contractuele wanprestatie in hoofde van de Deelnemer, zou nalaten de overeengekomen services te verstrekken, is de Deelnemer gerechtigd op terugbetaling van de betaalde lidmaatschapsgelden.

Artikel 3. Prijs en betaling 

3.1 Lidmaatschapsgelden worden via de applicatie betaald, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld binnen de op de factuur vermelde termijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Indien de Deelnemer een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd, doch pas na ingebrekestelling. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen ten aanzien van de Deelnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de Deelnemer dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat STERK lijdt door de vertraging in de betaling. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van STERK om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.3 STERK is gerechtigd om haar verbintenissen t.a.v. de Deelnemer op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 4 van de Algemene Voorwaarden indien de Deelnemer zijn betalingsverbintenis niet nakomt.

3.4 Indien de factuur op verzoek van de Deelnemer op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de Deelnemer hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van STERK, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Beëindiging, verlenging en wijziging van de overeenkomst

4.1 Het lidmaatschap kan op elk moment door STERK onmiddellijk en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst worden beëindigd voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte ingeval de Deelnemer een ernstige wanprestatie begaat zoals het niet tijdig voldoen van de facturen of het niet deelnemen aan de sessies of afspraken gedurende een aaneensluitende periode van drie maanden.

4.2 STERK behoudt zich het recht voor om tijdens de contractuele periode van onbepaalde duur de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. STERK zal u hierover steeds twee (2) maanden voor de toepassing ervan informeren, waarna u de mogelijkheid hebt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, per schriftelijke (e-mail of aangetekend schrijven) opzegging binnen één (1) maand na de mededeling van de wijziging. Bij gebrek aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden voortgezet. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen of gesteund op objectieve maatstaven, onafhankelijk van de wil van STERK, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de omvang en geven geen recht op beëindiging.

Artikel 5. Overmacht

5.1 STERK is niet aansprakelijk voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, onverwachte files, ongevallen, brand, pandemieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, …

5.2 Bij verhindering van de Deelnemer of indien een sessie of afspraak door de Deelnemer wordt geannuleerd, zal deze verplaatst worden naar een nader overeen te komen dag en tijd, op voorwaarde dat voormelde sessie of afspraak tijdig (minstens 24u voordien) werd geannuleerd door de Deelnemer. In geval van medische redenen,  door de Deelnemer gestaafd met een geldig medisch attest, kan het lidmaatschap geschorst worden voor de duur vermeld in het medisch attest.  De schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst de vraag tot schorsing gestaafd met een geldig medisch attest, en heeft geen retroactieve werking.  De schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest.  Indien uit het medisch attest blijkt dat de Deelnemer niet meer zal kunnen trainen voor een periode van minstens twaalf (12) maanden na de datum van het attest, zal STERK het lidmaatschap op verzoek van de Deelnemer beëindigen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek daartoe voorzien van het geldig medisch attest (via e-mail of aangetekende brief).

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de sessies van STERK is geheel voor eigen risico van de Deelnemer. STERK is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na de sessies. De Deelnemer erkent dat door de fysieke activiteit deze blessures en complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van enig onrechtmatig en/of nalatig handelen van STERK.

6.2 De Deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de sessie te melden aan STERK. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie. Bij twijfel is de Deelnemer ertoe gehouden om voorafgaandelijk een dokter te raadplegen.

6.3 STERK gaat slechts een inspanningsverbintenis aan. STERK kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of de door de Deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

6.4 STERK is slechts aansprakelijk wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en slechts voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Voor overige fouten is zij niet aansprakelijk. STERK is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten (zoals bv. gevolgschade, schade aan derden, etc.).

6.5 De aansprakelijkheid van STERK is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van STERK wordt gedekt en uitbetaald. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van STERK beperkt tot het bedrag van de voor de betrokken dienstverlening bedongen prijs (excl. btw).

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De Deelnemer erkent dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website en in de begeleidings- en trainingsdocumentatie eigendom zijn van STERK en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom.

7.2 STERK verleent aan de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en herroepelijk recht om de diensten en documenten van STERK voor persoonlijke doeleinden en voor de duur van het lidmaatschap te gebruiken.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en Privacy

STERK is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer conform haar privacyverklaring (www.sterk.gent/privacybeleid), waarvan de Deelnemer voorafgaandelijk kennis kreeg en deze ook heeft aanvaard.

Artikel 9. Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Deelnemer en STERK, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Wijziging van een of meerdere van de clausules, brengen geen enkele wijziging mee van de overige clausules die van strikte toepassing blijven. Indien enig gedeelte van deze Algemene Voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze Algemene Voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert. In elk geval heeft de eventuele nietigheid van een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet de nietigheid van (één) (van) de overige bepalingen als gevolg.

Artikel 10. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is exclusief van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de aanbiedingen en/of overeenkomsten van STERK. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van STERK bevoegd.

Artikel 11. Hoedanigheid van de Deelnemer

In het geval de Deelnemer een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht gelden voorliggende Algemene Voorwaarden met uitzondering van artikel 10.